STANOVY

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

Článek 1

Základní ustanovení

(1)     Asociace řeckých obcí v České republice, z.s., je dobrovolné, nepolitické a neziskové společenství, sdružující ve svých organizačních jednotkách fyzické a právnické osoby, působící jako samosprávný spolek s názvem ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE,  z.s. Ve zkratce AŘO v ČR, z.s.

(2)     Sídlem Asociace řeckých obcí v České republice, z.s., je  SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.

(3)     Asociace řeckých obcí v České republice, z.s. jako zapsaný spolek má postavení hlavního spolku (dále jen „asociace“).

(4)     Asociacemá právní postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností, která vyvíjí svoji činnost v souladu s těmito stanovami, asociačními normami a zvláštními právními předpisy.

(5)     Asociace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.

(6)     Asociace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(7)     Asociace používá kulaté razítko s dvojjazyčným názvem, ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE,z.s.,  v jazyce českém aOMOSPONDIA ELLHNIKWN KOINOTHTWN STHNTSECIKH DHMOKRATIA, z.s., v jazyceřeckém. Ve střední části razítka je zobrazena řecká vlajka.

(8)     Asociace působí na území České republiky.

(9)     Organizační jednotka asociace má postavení pobočného spolku, (dále jen „organizační jednotka“), kterou je Řecká obec (dále jen „ŘO“), s názvem  místa působení, jejíž vznik je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku a je vedena v evidenci asociace.

(10)Z právních jednání organizační jednotky, vzniklých přede dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku, je asociace oprávněna a zavázána společně a nerozdílně s organizační jednotkou. Ode dne zápisu organizační jednotky do veřejného rejstříku ručí asociace za dluhy organizační jednotky pouze do výše hodnoty likvidačního zůstatku organizační jednotky po vypořádání všech závazků organizační jednotky.

(11)Organizační jednotka má postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností odvozenou od právní osobnosti asociace. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Může nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s těmito stanovami a zvláštními právními předpisy. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.

(12)Nabyde-li asociace status veřejné prospěšnosti, nabývají tento status i organizační jednotky.

(13)Stanovy asociace jsou uloženy v úplném znění v sídle asociace, ŘO a webových stránkách asociace a ŘO.

Článek 2

Hlavní předmět činnosti asociace a organizačních jednotek

(1)     Hlavním předmětem činnosti asociace a jeho organizačních jednotek jepodpora a rozvoj kulturní, společenské a jiné prospěšné činnosti přispívající k poznávání české a řecké kultury, uchovávání tradic a zvyků, zejména

a)       prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na poli kulturním a společenském,

b)       podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka,

c)       uchovávání a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky, tak jiných,

d)       šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou kulturou, pořádáním akcí folklorně hudebních a tanečních, sportovních aktivit, vydavatelskou a publikační činnost, práce s dětmi a mládeží,

e)       pořádání výstav, soutěží, zájezdů, exkurzí a další formy vzdělávací činnosti,

f)        spolupráce s dalšími spolky a institucemi s obdobným zaměřením.

Článek 3

Vedlejší předmět činností asociace a organizačních jednotek

(1)     Vedlejším předmětem hospodářské činnosti asociace a jeho organizačních jednotek, může být činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo hospodárném využití spolkového majetku a majetku organizační jednotky.

(2)     Zisk z činnosti asociace lze použít pouze pro asociační činnost včetně správy asociace.

 

 

HLAVA II

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ASOCIACE, HLASOVÁNÍ V ORGÁNECH ASOCIACE A SCHOPNOST SE USNÁŠET

Článek 4

Orgány asociace a organizačních jednotek

(1)     Orgány asociace jsou

a)       konference asociace – nejvyšší orgán asociace,

b)       správní rada asociace (dále jen „SR“) – kolektivní statutární orgán asociace,

c)       dozorčí rada asociace (dále jen „DR asociace“) – nevyšší kontrolní orgán asociace.

(2)     Orgány organizační jednotky jsou

a)       shromáždění organizační jednotky ŘO (dále jen „shromáždění“) – nejvyšší orgán organizační jednotky,

b)       rada organizační jednotky ŘO (dále jen „rada ŘO“) – kolektivní statutární orgán organizační jednotky,

c)       dozorčí rada ŘO (dále jen „DR ŘO“) – kontrolní orgán organizační jednotky,

d)       u organizační jednotky s počtem do 10 členů může být statutární orgán individuální (předseda organizační jednotky).

(3)     Další asociační instituce

a)       odborné a pracovní komise,

b)      rada předsedů organizačních jednotek.

Článek 5

Úprava funkčnosti orgánů asociace a organizačních jednotek

(1)     Orgány asociace a organizačních jednotek uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 těchto stanov jsou voleny. Výjimkou je pouze shromáždění organizační jednotky.

(2)     Členem voleného orgánu asociace a organizační jednotky může být pouze zletilý a plně svéprávný člen asociace.

(3)     Funkční období členů volených orgánů asociace a organizačních jednotek je 5 let; počátek a konec funkčního období je závazný pro všechny volené orgány asociace a organizačních jednotek.

(4)     Konference asociace

a)       svolává se nejméně jedenkrát za kalendářní rok,

b)       delegáty konference asociace volí shromáždění všech organizačních jednotek,

c)       stanovený klíč pro počet delegátů konference asociace – na každých započatých 10 členů organizační jednotky jeden delegát.

(5)     Shromáždění organizační jednotky

a)       svolává se nejméně jedenkrát za kalendářní rok,

b)       jedenkrát za rok volí delegáty na konferenci asociace,

c)       organizační jednotka vzniklá v jiném časovém úseku, podřídí své volební období konferenci asociace vyhlášenému pětiletému období.

(6)     V případě nezbytné potřeby mohou členové volených orgánů asociace a organizačních jednotek, jejichž počet neklesl pod polovinu,  kooptovat člena asociace do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. Kooptaci schválí příslušný orgán na svém nejbližším zasedání.

(7)     Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, poctivostí a péčí řádného hospodáře.

(8)     Volený člen (funkcionář) orgánu asociace může před uplynutím funkčního období ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného příslušnému orgánu; účinnost odstoupení z funkce nastává dnem následujícím po projednání písemného oznámení na jednání orgánu, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne, kdy bylo příslušnému orgánu písemné oznámení doručeno, pokud nebude mezi funkcionářem voleného orgánu a orgánem asociace písemně dohodnuto jinak.

(9)     Funkce ve vzájemném kontrolním vztahu jsou u téže osoby neslučitelné. Neslučitelná je funkce v kontrolním orgánu s funkcí ve statutárním orgánu, v rozhodčím orgánu a ve funkci likvidátora na témže organizačním stupni. Z kontrolní a rozhodčí činnosti ve vztahu k orgánům asociace a organizačních jednotek je vyloučen člen kontrolního a rozhodčího orgánu, který je členem kontrolované organizační jednotky asociace. Členem kontrolního orgánu nemůže být osoba blízká k členovi statutárního orgánu.

(10)Orgány asociace a organizačních jednotek vykonávají svou působnost v rozsahu určeném těmito stanovami. K tomu vydávají v rámci této působnosti v souladu se stanovami příslušné asociační normy.

(11)Členové asociace se sdružují v organizačních jednotkách, vytvářených v určitém územním obvodu.

(12)Členové asociace projednávají všechny otázky činnosti a hospodaření ve své organizační jednotce přímo, případně prostřednictvím delegátů na konferenci asociace.

(13)Rozhodnutí kteréhokoliv orgánu asociace a organizační jednotky je platné, účinné a závazné pokud není v rozporu se stanovami, asociačními normami a zvláštními právními předpisy.

(14)Členové orgánů asociace a organizačních jednotek vykonávají své pravomoci ode dne voleb až do zvolení nových členů orgánů, kdy konference a shromáždění v případě jejich nezvolení rozhodla o zrušení asociace nebo organizační jednotky s likvidací nebo přeměně asociace nebo organizační jednotky bez likvidace. O zvolení orgánů asociace a o zrušení asociace nebo organizační jednotky s likvidaci nebo přeměně asociace nebo organizační jednotky bez likvidacemusí být rozhodnuto do 6 měsícůode dne voleb.

(15)Jednání orgánů asociace a organizačních jednotek upravuje jednací a volební řád orgánů asociace (dále jen „jednací a volební řád“).

Článek 6

     Účast člena asociace na zasedání orgánů asociace, hlasování o usnesení a schopnost usnášet se

(1)     Člen asociace je oprávněn zúčastnit se zasedání příslušného orgánu asociace.

(2)     Každý člen asociace má jeden hlas.

(3)     Orgány asociace nebo organizační jednotky vyjma shromáždění organizační jednotky jsou schopny se usnášet za přítomnosti většiny členů orgánů asociace nebo organizační jednotky; shromáždění organizační jednotky je schopno se usnášet za účasti libovolného počtu členů organizační jednotky v případě, že je shromáždění řádně vyhlášeno, pokud ve stanovách není uvedeno jinak; konference asociace je schopna se usnášet za účasti většiny delegátů zvolených na shromážděních organizačních jednotek, pokud ve stanovách není upraveno jinak.

(4)     K přijetí usnesení orgánu asociace nebo organizační jednotky je třeba většiny hlasů přítomných členů asociace v době usnášení, pokud ve stanovách není dále upraveno, že k přijetí usnesení je zapotřebí dvou třetin hlasů jeho přítomných členů asociace nebo dvou třetin všech hlasů jeho členů asociace v době usnášení (kvalifikovaná většina).

 

HLAVA III

ČLENSVÍ V ASOCIACI

Článek 7

Vznik členství v asociaci

(1)     Členství v asociaci je dobrovolné. Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami.

(2)     Členství v asociaci (dále jen „členství“) vzniká

a)       při založení organizační jednotky zakládajícími členy,

b)       přijetím fyzické osoby radou ŘO na základě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku,

c)       přijetím právnické osoby na základě písemné smlouvy uzavřené mezi statutárním orgánem právnické osoby nebo jiným zástupcem a statutárním orgánem asociace nebo organizační jednotky;členský příspěvek je stanoven podle oboustranné dohody.

(3)     Je-li přijetí za člena asociace radou ŘO odmítnuto, má uchazeč o členství právo se odvolat ke shromáždění, jehož rozhodnutí je konečné.

(4)     Člen asociace je členem pouze v jedné organizační jednotce; k uspokojování svých zájmu může hostovat a vyvíjet činnost i v jiných organizačních jednotkách.

Článek 8

Zánik členství v asociaci

(1)     Členství zaniká

a)       vystoupením; členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena asociace o vystoupení doručeno statutárnímu orgánu organizační jednotky,

b)        zrušením členství pro neplacení členského příspěvku pokud člen asociace nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určeném radou ŘO, přestože byl předem v písemné podobě nebo jiné výzvě na tento následek prokazatelným způsobem upozorněn a na jednání rady ŘO s ním byl prokazatelně seznámen; členství zaniká k poslednímu dni v měsíci, ve kterém skončila lhůta dodatečně určena radou ŘO k uhrazení členského příspěvku,

c)       vyloučením,

d)       úmrtím.

(2)     Člen asociace může být vyloučen

a)       porušuje-li nebo neplní povinnosti člena asociace vyplývající ze stanov a asociačních norem, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem asociace nebo organizační jednotky, aby od takového jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

b)       dopustil-li se hrubého porušení zásad soužití v organizační jednotce, které ohrozilo její řádný chod nebo chod orgánu asociace,

c)       způsobil-li svým jednáním asociaci nebo organizační jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo zvlášť závažnou újmu při výkonu funkce v orgánu asociace,

d)       byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestní čin.

(3)     O zrušení členství podle odst. 1 písm. b) rozhoduje rada ŘO. O vyloučení člena podle odst. 1 písm. c) rozhoduje shromáždění organizační jednotky.

(4)     Člen asociace, proti kterému směřuje návrh na vyloučení podle odst. 2 písm. a), b) a c) má právo se s návrhem seznámit, žádat jeho vysvětlení a na shromáždění doložit a uvést vše co je v jeho prospěch.

(5)     Vyloučený člen asociace může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout v písemné formě, aby toto rozhodnutí přezkoumala DR ŘO.

(6)     Shromáždění rozhodnutí o vyloučení člena asociace zruší na návrh DR ŘO, pokud vyloučení člena asociace je v rozporu se zvláštními předpisy, těmito stanovami nebo byly zjištěny jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

(7)     Vyloučený člen asociace může do 3 měsíců ode dne doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.

(8)     Vyloučený člen asociace se může znovu ucházet o členství po uplynutí 1 roku ode dne pravomocného rozhodnutí o jeho vyloučení.

(9)     Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku, účelového příspěvku, ani na vypořádací podíl z té části jmění organizační jednotky, k níž byly tyto prostředky použity.

(10)Při zániku členství, zanikají i veškerá členská práva.

Článek 9

Vedení seznamu členů asociace

(1)     Asociace a organizační jednotka vede seznam členů asociace v listinné podobě nebo elektronické podobě v souladu se zvláštním právním předpisem a to pouze pro účely správy a zajištění činnosti asociace a organizační jednotky.

(2)     Statutární orgánasociace zpracovává tyto osobní údaje

a)       jméno, příjmení, titul před a za jménem,

b)       datum narození,

c)       adresu trvalého pobytu,

d)       kontaktní spojení (telefonní číslo, případně e-mailovou adresu).

(3)     Osobní údaje jsou uvedeny na originálních písemnostech, kterými jsou zejména: seznam členů, přihláška za člena asociace, účetní doklady, dohody o provedení práce, korespondence se členy apod.

(4)     V seznamu členů asociace jsou vedeni pouze aktivní členové asociace. V příloze se vede po dobu 10 let pro archívní účely seznam členů asociace, kterým členství zaniklo.

(5)      Požádá-li člen asociace, a to i bývalý, o potvrzení s výpisem údajů vedených v seznamu členů asociace, obsahující údaje o své osobě, případně potvrzení, že tyto údaje  byly vymazány, je statutární orgán povinen mu je na jeho náklady poskytnout.

(6)     Při zániku členství se provede výmaz člena asociace ze seznamu aktivních členů asociace. Pokud byly údaje o členovi asociace ze seznamu členů asociace vymazány, vydá se mu na jeho žádost a náklady potvrzení o vymazání údajů.

(7)     Údaje ze seznamu členů asociace mohou být dále zveřejněny pouze se souhlasem každého člena asociace a to pouze ke konkrétním účelům.

Článek 10

Práva a povinnosti člena asociace

(1)     Člen asociace má právo zejména

a)       účastnit se veškeré činnosti asociace a organizační jednotky jíž je členem,

b)       předkládat dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti asociace a organizační jednotky, s právem být informován o způsobu jejich vyřízení,

c)       podílet se stanoveným způsobem, na rozhodování orgánu asociace a organizační jednotky,

d)       volit a být volen do orgánů asociace a organizační jednotky, splňuje-li podmínky uvedené v těchto stanovách,

e)       každoročně být seznámen s hospodařením organizační jednotky za předcházející kalendářní rok a s plánovanými výdaji na následující období,

f)        nahlížet do všech podkladů, týkajících se činnosti organizační jednotky a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,

g)       obrátit se při sporných rozhodnutích týkajících se členství, práv a povinností člena asociace, uvedených v těchto stanovách na kontrolní orgány uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 těchto stanov,

h)       navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu asociace pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do 3 měsíců ode dne, kdy se člen asociace o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí,  

(2)     Člen asociace je povinen zejména

a)       dodržovat stanovy a asociační normy vydávané v souladu se stanovami,

b)       plnit usnesení a rozhodnutí orgánů asociace a organizační jednotkypřijatá podle těchto stanov a asociačních norem a plnit smluvní závazky z nich vyplývající,

c)       účastnit se aktivně práce v asociaci a v organizační jednotce, již je členem,

d)       platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené konferencí asociace a to ve lhůtě do konce února kalendářního roku organizační jednotce jíž je členem,

e)       oznamovat radě ŘO neprodleně všechny změny týkající se zejména: adresy bydliště, příjmení, telefonního či jiného spojení a přechodu do jiné organizační jednotky.

f)        chránit majetek asociace a organizační jednotky a přispívat k účelnému hospodaření s ním,

g)       zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno asociace a organizační jednotky, dodržovat vůči ostatním členům asociace ohleduplnost, vzájemný respekt; zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů asociace a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv.

HLAVA IV

ASOCIAČNÍ OCENĚNÍ A ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Článek 11

Členům asociace, organizačním jednotkám, případně i jiným fyzickým  a právnickým osobám, institucím a organizacím, které se zasloužily o rozvoj asociace, mohou být udělena asociační ocenění.

      Článek 12

        Čestné členství může být uděleno zvlášť zasloužilým členům asociace. Čestné členství opravňuje podílet se na všech právechčlena

        asociace v rozsahu, který určí v rámci své místní věcné příslušnosti orgán asociace nebo organizační jednotky, který čestnéčlenství

        udělil.Čestný člen asociace je osvobozen od placení členských příspěvků.

 

 

ČÁST DRUHÁ

ASOCIACE, ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

HLAVA I

ASOCIACE

Článek 13

Konference asociace

(1)     Konference asociace je shromáždění delegátů členů asociace volených na shromážděních organizačních jednotek.

(2)     Konferenci svolává SR asociace ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáním.

(3)     Konference musí být svolána, požádá-li o to jedna třetina členů SR a DR asociace nebo organizačních jednotek.

(4)     Nesvolá-li SR asociace mimořádnou konferenci do 30 dnů od doručení podnětu podle odst. 3, může ten, kdo podnět podal, svolat konferenci na náklady asociace sám.

(5)     Nelze-li zajistit svolání konference podle čl. 1 a 2, může svolat konferenci DR asociace.

(6)     Do působnosti konference asociace zejména náleží

a)       schvalovat stanovy orgánů asociace a rozhodovat o jejich změnách,

b)       schvalovat výsledky hospodaření asociace za uplynulé období,

c)       volit a odvolávat členy orgánů asociace a volených zástupců asociace v orgánech státní správy,

d)       stanovovat výši a splatnost členských příspěvků a rozdělení členského příspěvku mezi asociaci a organizační jednotku,

e)       rozhodovat o opatřeních, návrzích a doporučeníchSR, DR asociace, předsedů rad ŘO a delegátů konference,

f)        schvalovat na návrh SR asociace a rad ŘO udělení čestného členství asociace,

g)       schvalovat kooptace do orgánů asociace,

h)       jednat a usnášet se o návrzích členů asociace, organizačních jednotek a orgánů asociace,

i)         rozhodovat o zrušení asociace s likvidací nebo její přeměně,

j)        stanovit počátek a konec funkčního období členů volených orgánů asociace a organizačních jednotek včetně počtů členů volených orgánů asociace tj. více členný volený orgán než je uvedeno ve stanovách.

(7)     K rozhodnutí podle odst. 5 písm. a) je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných delegátů konference, k rozhodnutí podleodst. 5 písm. i) je zapotřebí dvou třetin hlasů všech zvolených delegátů konference.

Článek 14

Správní rada asociace

(1)     Správní rada asociace (dále jen „SR asociace“) je statutárním orgánem asociace a je složena ze zástupců organizačních jednotek zvolených na shromážděních organizačních jednotek.

(2)     SR je nejméně pětičlenná.

(3)     SR asociace se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka a za svou činnost odpovídá konferenci asociace.

(4)     Nejsou-li v SR asociace zastoupeny všechny organizační jednotky, svolá předseda SR nejméně dvakrát ročně zasedání SR za účasti všech zástupců organizačních jednotek.

(5)     Zasedání SR svolá předseda SR nejméně 15 dnů před dnem jeho konání.

(6)     Mimořádné zasedání SR musí být svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů SR nebo organizačních jednotek nebo předseda DR asociace.

(7)     Nesvolá-li SR asociace mimořádné zasedání do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání SR asociace na náklady asociace sám.

(8)     Složení SR asociace:

a)       předseda správní rady (dále jen „předseda SR“),

b)       místopředseda správní rady (dále jen „místopředseda SR“),

c)       tajemník správní rady (dále jen „tajemník SR“),

d)       členové správní rady (dále jen „člen SR“).

(9)     SR volí pokladníka SR. Pokladník není členem SR. Pokladník shromažďuje a zpracovává všechny účetní doklady asociace, vede předepsanou účetní agendu v souladu s právními předpisy a předává je k účetnímu zpracování nezávislé fyzické nebo právnické osobě. Podepisuje spolu s předsedou SR nebo jim pověřeným členem SR všechny účetní doklady asociace. Pokladník nesmí být osoba blízká k předsedovi SR.

(10)Předseda SR je představitelem asociace, zastupuje asociaci navenek a jedná jejím jménem. Řeší neodkladné záležitosti příslušející SR. Přijatá opatření předkládá SR ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

(11)Místopředseda SR zastupuje na základě pověření předsedu SR při výkonu jeho pravomocí.

(12)Tajemník SR připravuje zasedání SR, zpracovává zápisy ze zasedání SR do 15 dnů od jeho ukončení, kontroluje plnění přijatých usnesení.

(13) Do působnosti SR zejména náleží

a)       svolávat a organizovat jednání konferencí a připravovat podklady k jejich zasedání,

b)       připravovat ve spolupráci s organizačními jednotkami kandidátku pro volby do orgánů asociace,

c)       připravovat, projednávat a schvalovat asociační normy a jejich změny v návaznosti na změny ve zvláštních právních předpisech,

d)       připravovat rozpočty asociace, dotace a plány činnosti,

e)       zřizovat odborné a pracovní komise a řídit jejich činnost,

f)        operativně řešit záležitosti náležející do působnosti konference, tato řešení podléhají dodatečnému schválení konferenci,

g)       rozhodovat o opatřeních, návrzích a doporučeních DR asociace s výjimkou věcí náležejících do výlučné působnosti konference,

h)       navrhovat konferenci asociace výši a splatnost členských příspěvků včetně jejich rozdělení mezi asociaci a organizační jednotku,

i)         jednat a usnášet se o návrzích a podnětech jednotlivých členů asociace, SR a DR asociace a organizačních jednotek, odborných a pracovních komisí,

j)        přijímat právnické osoby za členy asociace a organizovat jejich činnost v rámci asociace,

k)       navrhovat příslušné organizační jednotce odvolání člena SR a DR asociace v případě jeho nečinnosti,

l)         po předchozím projednání s příslušnými organizačními jednotkami navrhuje jejich členy konferenci jako zástupce organizační jednotky ke kooptaci do SR, DR asociace a zástupce asociace v státních orgánech,

m)     zajišťuje po doručení usnesení zakladatele o založení organizační jednotky, zápis organizační jednotky ve veřejném rejstříku,

n)       zajišťuje po doručení rozhodnutí shromáždění organizační jednotky o zrušení nebo přeměně organizační jednotky, výmaz organizační jednotky ve veřejném rejstříku,

o)       usnášet se o vzniku, zániku a přeměně organizačních jednotek,

p)       zřizovat účelový vklad, svépomocný fond a další fondy k zabezpečení hlavní činnosti asociace a schvalovat poskytnutí dotací z těchto vytvořených vkladů a fondů organizačním jednotkám podle zásad schválených konferencí.

        K rozhodnutí podle odst. 13 písm.c) h), j), o) a p) je zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů SR asociace.

Článek 15

Dozorčí rada asociace

(1)     DR asociace je nejvyšším kontrolním orgánem asociace., je na ostatních orgánech asociace nezávislá,je odpovědna pouze konferenci,má nejméně 3 členy, z nichž jeden je předseda.

(2)     DR asociace zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.Zasedání DR asociace svolává její předseda 15 dnů před dnem jeho konání.

(3)     DR asociace dohlíží, zda jsou řádně vedeny záležitosti asociace v souladu se zvláštními právními předpisy, stanovami a dalšími asociačními normami a obecně platnými právními předpisy, zejména

a)       provádí kontrolu hospodaření asociace včetně využívání dotací jak ze zdrojů asociace, tak s dotací ze státního rozpočtu a veřejných institucí,

b)       předkládá konferenci návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a navrhuje řešení pro jejich odstranění,

c)       metodicky usměrňuje a koordinuje činnost DR ŘO,

d)       na základě žádosti nebo podnětu orgánů asociace, organizačních jednotek a stížností členů asociace o porušení stanov a zvláštních právních předpisů zvlášť závažným způsobem provádí šetření a upozorňuje příslušné orgány asociace a organizačních jednotekna nedostatky s návrhy na přijetí nezbytných opatření,

e)       na základě rozhodnutí orgánů asociace provádí kontrolní činnost ve věcech využívání dotací z asociačních fondů, účelových příspěvků, ze státního rozpočtu, veřejných institucí a dalších,

f)        na základě rozhodnutí konference asociace provádí kontrolní činnosti ve věcech zrušení a zániku asociace a organizační jednotky,

g)       při nečinnosti kontrolních orgánů organizačních jednotek vykonává ve zvlášť závažných případech na základě žádosti SR asociace kontrolní činnost  v organizační jednotce; její doporučení jsou pro činnost rady ŘO závazná,

h)       přezkoumává sporné záležitosti ve věcech voleb do SR a organizačních jednotek,

i)         řeší sporné záležitosti ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. g) těchto stanov.

(4)     Členové DR asociace mohou v rámci své působnosti nahlížet do dokladů asociace a organizační jednotky a požadovat od členů SR asociace a členů rady ŘO vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

(5)     Předseda DR asociace nebo předsedou DR asociace delegovaní členové DR asociace jsou oprávněni účastnit se jednání orgánů asociace s hlasem poradním a mohou předkládat návrhy v rámci své působnosti.

(6)     Všechny orgány asociace jsou povinny poskytnout členům DR asociace potřebnou součinnost.

(7)     Závěry kontrolních zjištění členů DR asociace tvoří závazný podklad pro rozhodnutí příslušných orgánů asociace a organizačních jednotek k odstranění nedostatků a jejich příčin.

HLAVA V

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

Článek 16

Založení organizační jednotky

(1)     Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit organizační jednotku při počtu alespoň tří osob.

(2)     Založení organizační jednotky se děje formou ustavujícího shromáždění, které svolá zakladatel uvedený v odst. 1, který splňuje základní podmínku členství v asociaci podle článku 7 odst. 1 těchto stanov.

(3)     Ustavující shromáždění přijme usnesení o založení organizační jednotky, které spolu s listinou přítomných, kteří svým podpisem dokládají svoji vůli stát se členem asociace, zašle zakladatel statutárního orgánu SR asociace, který po doplnění potřebných dokladů, zajistí registraci založené organizační jednotky asociace a její zápis do veřejného rejstříku.

(4)     Ode dne zápisu do veřejného rejstříku nabývá organizační jednotka v plném rozsahu právní osobnost organizační jednotky asociace, jedná svým jménem a nese za své jednání plnou právní a majetkovou odpovědnost.

(5)     Organizační jednotka používáhranaté razítko s dvojjazyčným názvemASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s., v jazyce českém,obsahující slovní spojení „Řecká obec“, s místně příslušným označením místa působnosti a identifikační číslo a „OMOSPONDIA ELLHNIKWN KOINOTHTWN STHNTSECIKH DHMOKRATIA, z.s.,v jazyce řeckém.

(6)     Organizační jednotky asociace jednají a konají v souladu s asociací, ale i s dalšími organizačními jednotkami asociace, spolupracují ve smyslu společných cílů, vzájemně si napomáhají a projevují nezbytnou loajalitu ve vztahu k asociaci i k sobě navzájem.

Článek 17

Shromáždění organizační jednotky

(1)     Shromáždění svolává rada ŘO dle potřeby nejméně jedenkrát do roka, 30 dnů před dnem jeho konání.

(2)     Mimořádné shromáždění musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů organizační jednotky nebo DR ŘO.

(3)     Nesvolá-li rada ŘO mimořádné shromáždění do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal podle odst. 2, svolat zasedání shromáždění na náklady organizační jednotky sám.

(4)     Nelze-li zajistit svolání shromáždění podle odst. 1 a 2, může svolat shromáždění SR asociace.

(5)     Shromáždění rozhoduje o všech záležitostech organizační jednotky, zejména

a)       stanoví počet členů rady ŘO, počet členů DR ŘO organizační jednotky; u organizační jednotky s počtem do 10 členů organizační jednotky volí předsedu, tajemníka a revizora účtu,

b)       rozhoduje o odvolání předsedy, místopředsedy, tajemníka, pokladníka a členů rady organizační jednotky, předsedy a členů DR ŘO, u organizační jednotky do deseti členů předsedy, tajemníka a revizora účtu,

c)       z členů organizační jednotky volí delegáty na konferenci asociace a kandidáty do SR a DR asociace,

d)       rozhoduje o konání doplňovací volby v případě, že na uvolněné místo člena rady ŘO nebo DR ŘO rada či DR ŘO organizační jednotky neprovedl příslušný orgán doplnění kooptací, podle článku 5 odst. 6 stanov.

e)       schvaluje plán činnosti a rozpočet organizační jednotky a usnáší o návrzích určených SR a DR asociace nebo konferenci asociace,

f)        projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zprávu rady ŘO o činnosti, účetní závěrku a zprávu DR ŘO,

g)       jedná o návrzích předložených radou ŘO, DR ŘO a členů asociace,

h)       stanoví výši a splatnost členského příspěvku v návaznosti na rozhodnutí konferencí asociace,

i)         rozhoduje o vyloučení člena asociace,

j)        rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti nepřijetí za člena asociace,

k)       rozhoduje o dobrovolném zrušení organizační jednotky a její přeměně.

(6)     K rozhodnutí podle odst. 5 písm. i) a j) je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných členů organizační jednotky.K rozhodnutí podle odst. 5 písm. k) je zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů organizační jednotky.

Článek 18

Náhradní zasedání konference asociace a shromáždění

(1)     Nejsou-li konference asociace a shromáždění na svém zasedání schopna se podle stanov usnášet, může SR asociace a rada ŘO nebo ten, kdo původní zasedání svolal podle stanov,svolat náhradní zasedání konference nebo shromáždění.

(2)     Rada ŘO, SR asociace nebo ten, kdo původní zasedání konference nebo shromáždění svolal, svolá novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání konference nebo shromáždění náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání konference nebo shromáždění.

(3)     Náhradní zasedání konference asociace a shromáždění se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo původní zasedání konference asociace a shromáždění svoláno.

(4)     Na náhradním zasedání konference asociace nebo shromáždění se jedná pouze o náležitostech zařazených v programu předchozího zasedání konference asociace a shromáždění. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu delegátů konference asociace a členů organizační jednotky. Rozhoduje se nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů nebo členů.

Článek 19

Rada organizační jednotky

(1)     Rada ŘO je statutárním orgánem organizační jednotky, má nejméně tři členy skládá se z předsedy, tajemníka a pokladníka. Je-li rada ŘO vícečlenná volí se místopředseda a další členové rady ŘO.

(2)     Rada ŘO zajišťuje činnost organizační jednotky mezi zasedáními shromáždění podle jejího usnesení v souladu se stanovami a asociačními normami. Za svou činnost odpovídá shromáždění.

(3)     Rada ŘO se schází dle potřeby nejméně však čtyřikrát ročně. Zasedání rady ŘO musí být svoláno, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů rady ŘO, jedna třetina členů organizační jednotky nebo DR ŘO s uvedením účelu jednání.

(4)     Zasedání rady ŘO svolává předseda nebo pověřený člen rady nejméně 7 dnů před dnem jejího konání.

(5)     V době mezi jednotlivými zasedáními rady členové rady komunikují operativně, a to s cílem omezení prodlev. Pro tuto komunikaci využívají telefonickou a e-mailovou komunikaci pro projednání pozic u běžných činností. Významné činnosti a rozhodnutí rada řeší na zasedání.

(6)     Rada ŘO rozhoduje o otázkách, které nejsou vyhrazeny stanovami shromáždění, zejména

a)       připravuje a projednává návrhy pro zasedání shromáždění,

b)       připravuje a projednává plán činnosti a rozpočet organizační jednotky,

c)       hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného plánu činnosti a rozpočtu organizační jednotky, v souladu se zvláštními právními předpisy,

d)       rozhoduje v naléhavých případech o věcech příslušejících do působnosti shromáždění; s rozhodnutím musí seznámit shromáždění na jejím nejbližším zasedání,

e)       připravuje kandidátku pro volby do rady ŘO, DR ŘO, SR asociace a DR asociace,

f)             rozhoduje o doplnění rady ŘO kooptací podle těchto stanov,

g)       rozhoduje o přijetí člena asociace,

h)       rozhoduje o zrušení členství podle stanov a připravuje návrh shromáždění pro rozhodnutí o vyloučení člena,

i)             vybírá členské příspěvky, účelové příspěvky a jejich neuhrazení v termínu projednává s členem asociace,

j)            vede seznam členů podle stanov,

k)       vede předepsané evidence o majetku organizační jednotky,

l)             vede předepsané agendy podle asociačních norem a zvláštních právních předpisů,

m)     připravuje návrhy smluv a dohod a rámci stanovené působnosti je realizuje a připravuje k projednání na zasedání shromáždění,

n)       organizuje osobní, věcná a finanční plnění vyplývající ze smluv a dohod.

(7)     Předsedové rad nebo jimi pověření členové rad jsou povinni spolu se zápisem z jednání shromáždění zaslat nejméně 7 dnů před konáním konference předsedovi SR nebo jim pověřenému členovi i jmenný seznam delegátů, kteří se účastní konference asociace v případě volební konference asociace i návrhy kandidátů do SR a DR asociace.

(8)     Předsedové rad a pokladníci odpovídají za odeslání podílů z členských příspěvků od členů ŘO na účet asociace ve výši schválené konferencí asociace nebo uhradit podíl v hotovosti, a to nejpozději v den konání konference asociace.

(9)     Místopředseda SR zastupuje na základě pověření předsedu SR při výkonu jeho pravomocí.

(10)Tajemník, zejména

a) připravujepodklady pro schůzi rady ŘO a shromáždění,

b) připravuje a zpracovává zápisy rady ŘO a shromáždění do 15 dnů od jeho ukončení,

c) vede dokumentaci organizační jednotky,

d) kontroluje plnění přijatých usnesení ze zasedání rady ŘO a shromáždění,

e) aktualizuje seznam členů asociace a vyřizuje poštu.

(11)Pokladník ŘO shromažďuje a zpracovává všechny účetní doklady ŘO, vede předepsanou účetní agendu v souladu s právními předpisy. Podepisuje spolu s předsedou rady ŘO nebo jim pověřeným členem rady ŘO všechny účetní doklady organizační jednotky

(12)Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti rady ŘO vyřizuje předseda rady ŘO nebo pověřený člen rady. Přijatá opatření předkládají radě ŘO ke schválení na jeho nejbližší schůzi.

(13)V případě, kdy je volen u organizační jednotky do 10 členů předseda, tajemník a revizor účtu má předseda organizační jednotky postavení statutárního orgánu organizační jednotky s působností rady v přiměřeném rozsahu.

(14)Rada ŘO oznámí SR asociace založení organizační jednotky a rozhodnutí shromáždění o zrušení nebo přeměně organizační jednotky.

(15)Platnost a účinnost rozhodnutí o vzniku, zrušení nebo přeměně organizační jednotky a s ním spojená práva a povinnosti vyplývající z právní osobnosti organizační jednotky asociace nastávají po registraci organizační jednotky, které zajistí SR asociace.

Článek 20

Dozorčí rada organizační jednotky

(1)     DR organizační jednotky má nejméně 3 členy. Členem DR ŘO nemůže být člen rady ŘO.

(2)     DR ŘO dohlíží, jsou-li záležitosti organizační jednotky řádně vedeny a vykonává-li rada ŘO činnost v souladu se stanovami,asociačními normami a právními předpisy.

(3)     Členové DR ŘO mohou v rámci své působnosti nahlížet do dokladů organizační jednotky a požadovat od členů rady a dalších členů asociace vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

(4)     DR ŘO provádí nejméně jedenkrát zarok kontrolu hospodaření o činnosti organizační jednotky a řeší sporné záležitosti podle těchto stanov. O výsledku kontroly informuje shromáždění a mezi shromážděními radu ŘO.

(5)     DR ŘO odpovídá za svou činnost shromáždění, jíž předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období s návrhy na opatření.

(6)     Předseda DR ŘO se zúčastňuje jednání rady ŘO s hlasem poradním. K jednání mohou být předsedou rady ŘO přizváni i ostatní členové DR ŘO s hlasem poradním.

(7)     Zasedání DR ŘO svolává její předseda 7 dnů před jejím konáním.

(8)     V případě kdy není DR u organizační jednotky zřízena, přebírá její působnost DR asociace (kromě kontroly účetnictví). Kontrolu účetnictví organizační jednotky provádí revizor účtu.

 

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠENÍ A ZÁNIK ASOCIACE A JEHO ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

Článek 21

Zrušení a zánik asociace

(1)     Soud zruší asociaci s likvidací v souladu se zvláštním předpisem.

(2)     Konference zruší asociaci s likvidací rozhodnutím, jestliže zaniknou všechny organizační jednotky asociace z jejich vlastního rozhodnutí.

(3)     Zrušení asociace s likvidací podle odst. 1 a 2, se provede pouze v případě, že asociace vlastní majetek; v opačném případě se provede zrušení asociace bez likvidace.

(4)     Dojde-li ke zrušení asociace, zrušují se i organizační jednotky.

(5)     Asociace nezanikne do té doby, než zaniknou všechny její organizační jednotky.

(6)     Asociace zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jeho zrušení do veřejného rejstříku se současným výmazem z veřejného rejstříku.

Článek 22

Zrušení, přeměna a zánik organizační jednotky

(1)     Dojde-li ke zrušení asociace, zrušují se i organizační jednotky jako pobočné spolky.

(2)     SR asociace může rozhodnout o zrušení organizační jednotky s likvidací, je-li organizační jednotka

a)       nefunkční a po dobu více jak dvou let nevyvíjí žádnou činnost,

b)       nezapojuje-li se do činnosti asociace,

c)       vykonává-li svoji činnost v rozporu se stanovami, asociačními normami nebo zvláštními právními předpisy.

(3)     Organizační jednotka může být zrušena s likvidací dobrovolným zrušením rozhodnutím shromáždění.

(4)     Organizační jednotka může být zrušena přeměnou rozhodnutím shromáždění; při přeměně se zrušuje bez likvidace dnem účinnost přeměny.

(5)     Přeměnou organizační jednotky je

a) fúze

       1. sloučení – nejméně jedna z organizačních jednotek zaniká; práva a povinnost zanikající organizační jednotky přecházejí na  

          jedinou z nich jako na nástupnickou organizační jednotku,

       2. splynutí – zanikají všechny organizační jednotky a vzniká nová organizační jednotka, jako organizační jednotka nástupnická,

       b) rozdělení

       1. sloučením – přirozdělení sloučením uzavírají zúčastněné organizační jednotky smlouvu o rozdělení,

       2. založením nových organizačních jednotek – při rozdělení se založením nových organizačních jednotek vyhotoví rozdělovaná   

          organizační jednotka projekt rozdělení.

(6)     Zrušení organizační jednotky s likvidací podle odst. 2 a 3 se provede pouze v případě, že organizační jednotka vlastní majetek; v opačném případě se provede zrušení organizační jednotky bez likvidace.

(7)     Organizační jednotka zaniká dnem zápisu rozhodnutí o jejím zrušení do veřejného rejstříku se současným výmazem z veřejného rejstříku.

ČÁST ČTVRTÁ

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM ASOCIACE A JEHO ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

Článek 23

Hospodaření s majetkem asociace a jeho organizačních jednotek

(1)     Asociace a organizační jednotky jako samostatné právnické osoby hospodaří s majetkem, který je v jejich vlastnictví, v souladu se zvláštními právními předpisy.

(2)     Majetek asociace a organizačních jednotek tvoří hmotný a nehmotný majetek, účelové vklady, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.

(3)     Ve vlastnictví asociace je majetek, který asociace vlastní nebo který získala jménem asociace pro potřebu asociace.

(4)     Ve vlastnictví organizačních jednotek je majetek vytvořený nebo získaný organizační jednotkou pro vlastní potřebu.

(5)     Organizační jednotka a asociace hospodaří se svým majetkem samostatně a mohou jej mezi sebou vzájemně převádět a disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.

(6)     Zdrojem majetku asociace a organizační jednotky jehmotný majetek a majetková práva,podíl z členských příspěvků, účelových vkladů a fondu, výnosy z akcí asociace organizovaných v souladu s předmětem činnosti asociace,dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, územních samosprávných celků a dalších organizací z ČR a zahraničí,výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

Článek 24

Likvidace majetku asociace a jeho organizačních jednotek

(1)     Likvidace majetku asociace a organizačních jednotek se provádí vždy při zrušení asociace s likvidací.

(2)     Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené asociace nebo organizační jednotky, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek).

(3)     Likvidátora povolá statutární orgán zanikající asociace nebo organizační jednotky. Nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu.

(4)      Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez souhlasu některého z členů statutárního orgánu.

(5)     Likvidátor nabídne likvidační zůstatek organizační jednotky právním subjektům v tomto pořadí

a)       nástupnické organizační jednotce,

b)       asociaci jako celku.

(6)     Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle odst.5 písm. a) a b), nabídne likvidátor likvidační zůstatek

a)       spolku s účelem obdobným a není-li to možnéobci, na jejímž území má asociace nebo organizační jednotka sídlo,

b)       nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má asociace nebo organizační jednotka sídlo.

Článek 25

Nakládání s majetkem při fúzi a rozdělení organizační jednotky

(1)     Při fúzi organizační jednotky se současně se smlouvou o fúzi zpracovává výkaz majetku a závazků všech zúčastněných organizačních jednotek, ne starší než 6 měsíců, k seznámení všech členů organizační jednotky ještě před zasedáním shromáždění, které bude smlouvu o fúzi schvalovat.

(2)     Při rozdělení sloučením obsahuje smlouva o rozdělení určení jaký majetek a závazky zanikající organizační jednotky, přejímají nástupnické organizační jednotky.

(3)     Při rozdělení se založením nových organizačních jednotek obsahuje projekt rozdělení určení jaký majetek a závazky zanikající organizační jednotky přejímajínástupnické organizační jednotky.

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

Článek 26

Zastupování asociace a pobočného spolku

(1)     Asociaci jako celek navenek zpravidla zastupujepředseda a místopředseda jako statutární zástupci, případně pověřený člen SR asociace.

(2)     Organizační jednotku navenek zpravidla zastupuje předseda organizační jednotky spolu s dalším pověřeným členem rady ŘO jako statutární zástupci, u organizační jednotky, kde je v postavení statutárního orgánu jen předseda organizační jednotky, zastupuje organizaci sám.

(3)     Jednotlivé orgány asociace a organizační jednotky mohou zmocnit k zastupování, na základě a v rozsahu zástupčího oprávnění uvedeném v písemné plné moci,  jiné členy asociace nebo organizační jednotky a fyzické nebo právnické osoby.

(4)     Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou oprávněných zástupců asociace nebo organizační jednotky.

Článek 27

Odpovědnost

(1)     Hmotnou a právní odpovědnost za provedené právní úkony a za hospodaření s majetkem nesou statutární zástupci uvedení v článku 26 odst. 1 a 2 těchto stanov.

(2)     Zástupce podle článku 26 odst. 3 těchto stanov zodpovídá za provedené právní úkony v rozsahu svého zmocnění. Za případnou škodu způsobenou jednáním zástupce, orgány asociace odpovídají, pokud třetí osoba nemohla vědět, že zástupce koná nad rámec svého zmocnění. Náhradu vzniklé škody uplatní orgány asociace vůči zástupci.

(3)     Ostatní členové statutárních orgánů asociace a organizační jednotky odpovídají za škody v rozsahu své funkční působnosti.

 

Článek 28

Zrušovací ustanovení

     Zrušují se Stanovy a změny

  1. Svazu řeckých občanů ze dne 12. února 1990.
  2. Spolku řeckých občanů ze dne 23 června 1994.
  3. Asociace řeckých obcí ze dne 4. listopadu 1996 registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. II/s-OS/1-31018/96-R.
  4. Asociace řeckých obcí ze dne 8. února 2002 registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. II/s-OS/1-31018/96-R.
  5. Asociace řeckých obcí ze dne 28. května 2002 registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. II/s-OS/1-31018/96-R.
  6. Změna stanov Asociace řeckých obcí ze dne 2. dubna 2011 registrované Ministerstvem vnitra ČR pod

č. j. II/s-OS/1-31018/96-R.

 

 

Článek 29

Platnost a účinnost

1)       Stanovy Asociace řeckých obcí v České republice, z.s., v rozsahu deseti stran, čtyř částí a 29 článků nabývají platnosti a účinnosti schválením konferenci asociace dne 26. března 2016.

 

 

 

 

 

Předseda SR AŘO v ČR, z.s.                          Tajemník SR AŘO v ČR, z.s.                         Místopředseda AŘO v ČR, z.s.

 

 

© Řeckou obec Ostrava podpořila společnost 3IT úspěšný eshop s.r.o. tvorbou tohoto webu.